A1: 0fba8ac61dbf064e65bcd39cc7ee3986f97eed60
A2: 2a1f1f32eba0fb8ecc1a9e2694248d4ac0f50157
k0: 0a9dced721b45e45ce412335d3ce1330
i0: 6b00428acf2541d3f1660cc4ad923303

aE0xd0pkWGdtdmo1ZFRZb1ZVeDdLMUwvTXpmTmhNaWd5Q1doTWMxWlQyWFRQdU9tN
C91TU9ITTF1b01FNnR4SDhZbjFqenNVckZCMGpRWHhJdkFsbDR2aDN2V1QwUjJ0U3
pOWklwaDdsdjBvM1NhN1FTV2swY3Vka3J4R1N5dHU2MzNTZmU2ZHRhS3dCbkZTbXp
0UkUySUs3Nms4RWlhRzcxMDBMUVBCRWxEZENuVzgxVXg1MllNR2ZLSVFqZ2t1dU93
bXM5WUtVbm9kOHBEVnRBOGtJZVJYZ2VZaVE2TjZFYzVTWDJIalFFNTk4ajA4REtud
VdtMzVoOW1BL05VQk5qUWUvRjJMTlZJWEhVQUNGNE1LUTRPQmJOTjNlcFdSdXh3Y3
kzME9LQXE0WGlLT2hXVFBQQWRsUEEweEFBVEN0a1k2NG5YSVN3SCs5TlQwdE1XeG1
Zem5CYmFManJBdUhUSXRBMUh5dXR4ODJEVVBnc2p0UXljV2JHS1o2RnhwVGRBbmhB
cTFqa1QrRHhRSXJLcFhtZVRSTElONzhGaUtGVEZ1RXFvK0RPeTR2NnV3RTI3NW5mV
UhtbXVRR2ljUjVRZ1pZZkExaTlDckYyTm1aa1lBNStDOTZ5b3g0allUejZJKzgwSj
Z6anhobjJRYlJlVUF1U0Q3NVlkcFlUSFFHQzVQR1A3SUdoVkpBcXpZcXZsZXJzQ1U
2WVdaNEVVTGVaalRBM0M5Wk9RSkNUaVNnSi92cEZYdFBGaWIyTkVVUVZjYkc0RDA2
TGRYTzljazNJd1dSUGtvbWJFZFErL3FrcDZWNXBhb1V3cGp5NlE2NGd2WmJycFRMN
jRSY29sSHpQVnQ0eEdpeERiVnZMNXFzWEFabWJvK1JsYmJTeTUrdk1IREpya000MD
ZZS0NiQlZYRFdXbkk2TkhEZDhkcklNeE1vQlRMQVBwMUorOWVaWWk1VENqV1pTRHB
BaXM2NWc4aDdQZ2VWYWNNY2huYzE0bkRUYkFGSHlVQmx0OVRzVFZWcFN0S0JUMW9F
RkFvUnhyNGVkZ0Z5RGVoem9VOWVDcUNUNkgrbmI1Z1Jwbk1pT0tqNHBTdkpvR0N1d
25JdGduQm5LVy9VbFI1d1lhZkgxNUdOMG9QcUR0c3NWZ00ySUhCQjRXVEc5b2Vtc0
lrK21lVDY1SjE1RWltcmRPa1VKWEdubk5WeXBFL2ZWSy9ZdWV0YklRPT0=