A1: 9fdadaac0d65dd3068b3c21a6520b4412643ce34
A2: 269f64c962c54e056d30c691361b7cf6ae786ba0
k0: c4057aa32d1e147906323a432fce46a4
i0: 8f8b7794f66b01e5edd827e87c5d2308

MTREMUpKMkl4VGR1eDM3eStEbmdmdkxKOFBpYkg2aXFRdnpXcENleHowdGEvRS9YV
VNJY1I5ZUdsQWdWSHZLQXNqT0JBdm1RZUNvekZUR0VBMHQycEh2K3FLY1VrZUVNMl
l5V1kzYWFwL2J6eFRGeDB0eVF1dDlUMk1Wc25NMlUxTkMyK2thOCt2L2phanhKaDQ
rMEQ0ZXl0bWFNNFY1c3IyL1FVWm9zUjFUckFBT2E0aUJSTWVoM3VtYTkxZlU1RkxC
SlI2MzBaWk8rSHJCOUZRN3JSZTFUb2NuczFGTTNleGpMRDVxdlhrbm9rSXBGQklob
E0wWlFtZHpzZmYrb2huV1AwL3hsOEcyWGcwRUF0TTd1ZkYyS0cxdlh0ODhQc1BkOG
9ERjJ1Ym5zMmQ5VG5aVWQ3QkwrMWJvU05HK1RvbXd1N0hJSEpyaHhrMVZ3dmRSLzB
JTUdzSXhJbEpneUUyd1UrY1d1N1lRdzEwNmc4VGg1dDQybDBPSmJ5VUxYL0U2L3Rw
Ymd6ZXF3ZzBoSVZDRzdRNkxWeDlsYkpQL1JGRlc4clgvYTdMVzljaTJweGFvK2Y5a
npPUjNVZzJjMkFWS0szMWN6UHBIbjYzMzB2MmxkbXJiYy80TnVtT3FrKytLdktrdW
tyb3NRL05aZTVuV2lTYkRCY05hb3VGQ1NqUW1iZllrVmt4WnIrOHhPdHBEQlNrV1N
VcG9iVDZxSU41RFVldndNb1ZVM25WbmtOdFMyT1RVT0oxaFR1ejBvYTdBcmVOenBV
bGpwNkJxMmpIemQvdVRrSWJ5TFNZeXc2djBEcEFJQVdhd1lpV0NSY3Y5RzFjNDcxU
VJoZUF6ai96YXE2dmhyRUE2S0lsZGVKSFZTZ1NtWm1YMDY0dTNSR1ZyTHlIY1NUS0
NCY2R1bzZqT01HTURNSFBZSGxnWWpDVmwwYndVS1g1RHdBMFdLcFZJRmJlOGh2emd
UWEhyV0NBSi9LdjhRbGROV2FESkhTYTFwcjBGRmV3N2Q5L0VwdWQ2TXR6MTRvaUlV
VFNUN3Jndm1aaTRpMUs5QXk5V3cwNU0ybm1GTTRHVnlKdWFxU01tRFJsd1dQMnZ3a
09UKzVoWVplcS9MSXpPUWh1WTdCNUVnWnZ4S1d6Y3pjUHhYNS95cUhrdzJZNzBrZW
plQU9oc0R0empXc212Tm9KUTdsbmlUTFR4YUl3YktzS0E5Qi81aHNBPT0=