A1: 0fc87fe76a403ff4b233e75e8584de00668cdc4f
A2: 91996b3207d8bdedbcb396572c922ff7fe217458
k0: 5b14547759f685a125cf73a6e3cd9554
i0: 851b3d5a05657881c577609f9c38321e

dnM3aHhTelFxMUxOVnBSQStVZHFMeUdZR2hTdVhUQWc2WjI2bzdBQU5kV3ZiUzRON
GFNRHlaVnYxUkVTc0FQeE8xTUxKOFhCRUdKRkx1bnN4c0pKL2VGTExzVjU2djdBcT
JTSGpWbmVsVlNvLzluSTJQYUppd25wR3hxbmxnS0d0OVNkVWVBZzZTdXZLdFhLSDd
pdFNEcmVhWFpXVmZLZHgwRHlsaC9VUDZlYVZYQUpoQW0xazVXNzhFT1pZNFRUUFM3
ZXduRm9Cc3kxYUlZeGRFWng1Q0s1ZDlVbUFTVmsrWE92ajFYZnJqNnN5TFVvZWdHU
1lvYVE3OXEvTlRhWjEyMTJGend2elAxQkFDQlhVdUF0Y3MxUjVndm5aWlFWQkxlZm
RUQ3VnblhEaktNSitXek1HRlBmVUVqWDBSTXRjV1hFYmpidHM3Z2hTVWU2aWRmQnF
CUzdZVzJDOVY4TTEwY1BwR0w5VWxXenJwRkhuSzlDYUZrKzhFNm4xWHpSV0ZwQ3JW
aTZNTnRMbEMvZC95L09aakxwQ0NCdEYwcmY5bXhUNG5kZ0w5OVNNZDVPRFkzOVNIZ
EFoZTNVNWg5bU5BQ0UyRDcvOXJqb2VKYm5uTFVyR1JWK3E3YVVOb09iMzR6VlRwaX
NXWTZodDVBVUt2NWFCcXZNRGpoUDFlSXVGb1dHQVVxR3N3alJZSUlhQldFdkxUZ2F
3RnJtQWhhR2c4YzRiVTNURWhzYy9vaFp6cGpVOWpGL3ZJT2hmdlpUQnZpcXgxVXhX
dnZyVFplOWdvejdTYnZabHZ1dmdlT3c0S09memEzczZraHJtR1pselJRc1YxaXViY
TRiNHBMNkhMa0dNbzVadmVSelVydldBZVZmUWZxUEVQcnF5K2NoVWVCK1dKQmxGbz
JFMnEwUW5XVjRpdEJVZGNzRkRZWkhMTzFOQ1dqTlRsL0V2R1hjQXcyazk4ZFJNRG1
oZFVZNEg2UGtsR1pxUzl0NHNER0REZG5RQ1hZcWM1RFduTGVaQjRVa2FEcEt0TWdy
OUpBaFdudS9mUnUyNlRYb245QnNzM3BIY1JTODU0WjgyMStETjNnWmhpd09sS0Jsb
EZqWjlPeDc1Mm9lbHlZRGFiZ094OVdPK0xobnFuOTJnWjFoSTZqTCs5d3p5YXMvRk
9MRUk1TXhsWjltMWE2RXlTQ2tyVldNYlJPeXRFRVA3VkovSWRybGl3PT0=