A1: 5b37a6b70fa64e23c6673eaf315fb2b7d177bc18
A2: 2d570af68d5bc1382e960e603f87b1cc1e5db0fb
k0: 25ac09ca3a91c318fe6d6e498a03d4ff
i0: eabd5f278e7265d29b18cdc72635c9fb

NlQ4U1c1bGtzbnNRZS9IdFZWSFcrenRwL1hkU2ZCRFlMenRNREJZNGZ5eWY2Tm1TK
3o3cUpIbXVjYzdqMmtvMXZzdWphbitPdWVCS2c5TE1SQnJ6blpnYmMxOUZVMWNLN0
5OUWI0YVl1azhnYS9vV1VUOFZ6OTNnU2I1aGpRdGM4OVVjMVlVV2tyMDdIVGZTR3Y
zOVk2NjFSODNlTzZzLytncVViSDQ0RGxsaDJjRFlQYU9FWkFRalFTUjc4OGcvR2dR
Y3FOdElzUWN1Nk9iVkR5S3NYNGNvZ2RGZ0ZVdzBEMmFnZjNGV0huQVRVNlc4bEw2V
jYvVHR1SmQwVDJZNitLQ0Y0ZDRXZGVndE5MTFpkOElqanRTaHVmK3Z5U092aFMvVF
FFVGhnZ0xOaVJsNnpkWjZlSXJjdUJtU0VNV3c3YWl4L1RNanRNM053c2huVnFSbFB
WQnU4QXVrTmlyVkl3RlltdE1aUThla1k5TWNVdGlvNTRHTzc4VDFsdmx5TjNQTHJh
dFpBalZXRGhLMVU0Z3NhS2RzczkyRnRvNzNMT2k2b1BXMyttOStlelVpUDdUZnNoe
HcvdktwSE50eXB6eUs3U1FvdmJtb2hUQzBHTkV0OVlzRll1aEpod0dWWU02UTI4d0
Jrem1YR1JxK2dMQURhL1o5K0RXb0VkQmd2eVJzSFArOHFoTkdkREFLL3ZVZHJTeTJ
5b2hpMmpmc2kwUGRncGZGR2dzV2RGVmVsU1ZMTWhqdDJjRFpLU0NJS3U1WTF5U2FL
cDA1c2h4SmZLbTREMDdjeVg4anJndE5KbGpGVFU2d1RaTG5FZ1hyMis3Q2ExOVFLO
XJaU2w3SjdHWnB3L2FWZ2E5V1VUQXRhWjMrRFhnQVFWS3lSTHE3Q0FUSVNpb200aU
ZqZDk0azlYekxTRXcwWXREdXNubHJLL3lOSGdrVzlNbHFsa0hOb1RsUmtsNGcvSjZ
nQmJsVmd3eFdlbm5CWHVDN1Z0WUZWdWcwOVYzSVl0N1F4azdiUE5LMGc4M25nU1o3
TmllZlNNWGJmMCtLOU40OEtTQjJ0aGRtMlh6ZmhONnV4V2NNSVNlc0dSaFNUQ3cwd
nQ4VW5uaEdhRmprcjR4eElmcGlVMXVqblRJbytTS1Fyb0dIZ283ZmFSaDBnYXlXZn
NNdUVSd2NNVCtRVm00enN4UzhsWVp3S2M1RGd2TWhXUHZRbWR2TVNnPT0=