A1: 8860e42f04bd7cd7c7584630679558053314bd48
A2: 0a09a58de3d159b662720afe5398db094d21946a
k0: 47a620df6ec4d5500876e0d20d46a6b4
i0: 41df3e93141305112b29cb7f681e11c2

RURmQ3B6UzlINEZWMU0zekhtMmgwRjFFYzBHS1JPYTA4MDYydVVrK2Nub3hGNG5CN
0ZnM1dOQkx2Q3cxUVBTRE95YzJYSGZtYzhMVmRROTc3dnlDZkltTjlFMlYvNXJQbH
NVdHpadnBJMW9GRFpzQzNIaDlBY2Uzb3IvVitHMkZVL251N1lwWHU2VDA1S3F1NFp
6Tmc0VjNLckVYQW5pSXo3ZUpqYVRXL0ZDOVBqODA5NHo5NHRrTENoVWd5dWdNOWJw
ZURkcitQWmRiOXBhMEtRRFkwTXNJMG5SMTNXS1o1Vk52dXljSG11L3ZmeFpkRmFOK
0oyS0QxeTkwbzM0N1F3QlA4YTg5b1hxVU5ock9TNUU5Y001TjZIRHhOR1dLM2poK1
c5ZTI0RUhCRlEvUUlacXFUaGszR2JCa1RGelJqUlBTWkoxSTk0V0VDaFFwOVhIYVJ
0QWdId3JKUURkUUZCeXNnckk3eTA0ZFNYOE1mRnZHT3lpaHRVamhOck1hd0JlTGRD
RUkrdWVmdkdPek9hMjd2U2VkSHFiNUE0WmxUM1M5NXdweVF0blk0aHdRSnhXWFZJM
XB0Ym5IaVRHbUp6Q2JTK0NrUmpFa0pOSEt4Wkg2eXBRbitQWmwrWDlpd0lnd1JaNT
ZRWGNzekNvMW5ROUZIRzdqVi8yUWlJYy9aRUw1aG9SL09NNVJaVkMxRUJDZS9BYWl
kSlVyeG14eC9PbGxZUzY1MXBFdFdaUW9hVnhiOG1qTkl4b2RZSHJJTVhvRFZwZFRw
U1BuWUJFTkNXN0ZtcWFIZDVRUkpiVDRWbzJWRTl5VXcvM3RnTUNPZ3hhbHdJMVIvK
1VabWtuelpyTHQ2eHB0TVNmRGZ2bzN2ZWxoNllEUUhnV0ZwaUx3K29lSXgwTXpjdm
tkbXAvemkwMjQ5L3FxMEdWTVNhV2JRWStIU3lBWUk1ZDU4T255ZldRbHRoYWxOYlZ
2R2J4eEtnTGV6S3FsOVg0ejBxYmVhSklMWE5XRnJyTjU2MmlrZklYY29DZitZZStM
Y0xGMFozMXU5SGtid0R0MFhyb0FKelZtVS9OQWJ6N1ltTnNGOTdabTZvL0lzd2Fjc
FZyc1pIc1lzVUNKWExqZzhsdFoyMGZSdmp6WHBEL3htVWpDUE1HNjRDVUFzU0s0SE
N4YXF3OWNuR3l1ekRraHFwaFJPMHhEWk9tY2FXRVJCc2JKNHlEeVRBPT0=