A1: 9b571667445cc3b580323abd86fec81bd96573bf
A2: 08f94c9cc2882b7fb7770ae839cc03deef369a8e
k0: 7aa883c0f885abbb6432b4e1d5b92792
i0: 3eca31bb6c9b345cd2ed8de061140071

T1hRWkE1eGo1bFM2T1pUamdGd1NZUTQrT0tObU91VUdaaTkrYTRDOGh0dkkwQVBtO
GpHTWhOOGFrQzdpMnA4SXRNWEJkUkJ2d3ZhaURtUmJSanIraXVSS3Z1a3NjRitDdk
NIczhLdEtDRHRyZzF5ZG5HeWMyMzVHeThJZXRrK1VYTTRvUTEvQUJpRnU1UUhuQ3N
qTDlJUmRQTk04N0VKbWFmTUM1UElkOVJXVGlHMTI3cVJTMno4cUpuNWlEdWswZjBo
M1ZtakZRczl0aG5ucUphcXl0WTB5Z0xYVWNzMEZWajdTUkd1ZUsxZmNEalpxaEpNZ
VRXVThLQ2l4QkJqaUJGdU1sdUF0aGJuZUJIWC9IWUg4QWtQOHk5NXk0algvOXFOMT
JOSTVlUVhNbEl2VWpRTjRVVzJFSng2VDE0NFd3VU1iT2U5VHJpMGlPN0libnRPQmo
xSmVvaVVZNEltcTdRSWNaY1pkcStmNytiTUVnc1oyTzJlaWtjc2k2OHp6V2hIcSty
eEMyc3FGY2RCZVY3bUZGdjZ6QzlINVFVeWFKMzZDcWFwelpacDBHZU0vTDRjbGZPL
1R3QWtsRnZLc1Y4MWZYUDE2Y1FPWFhsSTlvVzZheU8yOWJYTlpMdU9OelhTSzJRa0
44OWZmTjhDc1hCU3RYWjA3U1VNMkw0L2RBOW9rMVpWWFRyeHBSK2VvWDZ6YlM4WG4
3S2J5eFY4dGdOY1RQY0tyMmRWMFNQUkFnWElkSnZhazlNUUlnMGt3SmVHbTdySE16
cmQyd1NuNVY0elZkKzg1Y0tWY3h0VDhOUDlLT2NzTnZoWEFsM0JmQUdOK3Z3OWZFO
EdmWVZ3Z3FTenpReEk2YU52eHUzaXVQMS9INUVLaG54NGpyYXBxS2VTMlJIRWwveU
lzcXBwMnZrWGJXcG1hNnExK0dnSjNrL0NlVDlNNzYybTlsUHZUMUEvaWR3Y2t1M2E
yaWtQQXo5SzBBd0ZLTnRiZkZvY1Uxa3hLeVFydVdPSnBKOGE4TXNJRTBjZWZCd09i
SytWdmtFcWJTQU1zQ0hIMStpSklvaEFzQTZlOUFhRlBkVzMxVnZXaS9jTHhYcU1Ed
3RQVUROU3Vzb1NKWUlLTC9UaUdEbjdJOVNDeFRyNERFN3ZUOEVpczhnRHJaTEV2bU
FHZ09ocnY4R050MlErclpqVEgycDcyT1Eyek55MzE4dGc2V010b2tBPT0=