A1: 7c42de856b72785f6e3362a9e571b2ed9c0b5e44
A2: 200f9479a1ba9a60bdd91b285bff1b87b927f5bd
k0: 1d5bc46e4259710325595e103b917236
i0: 50c94ef14621fe4842783fbea545f070

REdkMWs4cFRuSk05bjZJUnZiNXpwT2x1MUpoVElYdy9QT2YrZ0JHamd3ekd4aE0yW
DVCNkdHMThpZVQzZFJpSm9JanB5ZHdpcEdENzZ1aktGeURQa2JRVkJlOFBjY3BMQn
NObFo0bW9tZFZ1UzlqOW83eTdlQmo1UDBNMlQxK1g1Y1dWUWxHWkRhcHhFcjFaUk9
jNFYyVjBxalZETlNLU0pOQStPSGJxUXpySTRFMFBOZFM5MDVnSitvVGx1R0doWUJW
RWtjcGVQeFl4VHFPZkplNzdNMzBLNkhibTB5Tm1jdHlGWlRXdTNlZGR1blNGYWFBd
m9BZVFtMnJ5MFNzRzdmKzljSFlucXlxUmk5WE9xUnk0SFBhbjYxZkNSOVh2VHNxRG
lSOFk0RngvdmplY2hUUENaV2hOLzJZSGdyaG5MRnVteGdFT2grN2c0bkZ6TXI4Rnp
FVGFLMU9yZ0VOQjN5a2FiZ0huanhHNzdaYzVUdTR3NUdVY0Y3L0QwRzBEKzBkV0k2
K1hqaE85dUhoS05XNTBmQXh5TnFjbDRXWWVSeFBMTUVrb3VlS0J6UUtydi9GdCtTV
XRPQ2lscXFsTisxL2NmaHFyRERsVnlKbEl2dUhTeFludHhKSCtpV1VKTWd6WWQySz
dzTUVzVWtSYThaVlN0QVFmczdZL0laTXkrZmZRVWFFSkVPZ251MUVKbkpxWGFsZGp
qeG9CS05hUWFJNnhFTm5hdE5JOFc1MUZ4bHRtZ3ptaGJORDJpMGlmZThUc2VGQWNX
MkFFZDZCem5ESkw0dk1WSzhzRVlmcXFacjlIZGNjcUU4ZFRBUm5TeHhqbDBVYzRTU
lBZWlFMVmxOelN5eEs5RUdLVmFiWVMvbTg2cTZDSmJwV0FlczRtSEEwaldjcCtlcz
k5VUFPUFpESXY3YmRsWVpPMzdaQjRoNlY5ZlFGY1U2WnprL1pWRTJTZFI5ZjBXNEt
XWVI1RmdMdlBSVjAvSjNOTWYvT3MzbUtzVTE5WTZqMFVHVk1JTkRlMFJ4Q1lyNE1J
alg1WlZRTnplSFJTa2p4bzBGUnNYNFpYSU95OHZ0TExIcjM5Mi9NTTFVZHpXTkxuS
FZRL2xrZTlWbVBoalFzSlpiQmYvcmNxQjhCMVlSVkx6enlpTWtaaVNudjhINUprbF
cyeDhaay84b2hBUzFKb05zeWZ3N2lFVWlTZ0pRZUliK3A2MVJnbEJ3PT0=