A1: 6716459da2b1082826faac1bedefb24fd2cbf353
A2: 328caf302749b8587114ad77c497719fcf140175
k0: ada4367b165145dccdfe93154cca16fa
i0: 5ef433c76aba681072da3ac2e172f7f2

NTV5aHk0NzllVnZtOFJ2MXBSVlovLzlLV2p6N0lub3ptTlhCMjBDbGZGV2xiQzIyd
nlwa1NsRitTOUFXemN1ZmE4dVlFVW9YdzdrQlBEcmVUbWpOamJJd1JrSm5NVDZCMk
d5c2FoL1NjWUZBSVFhelN4RVVGUHVpZVFSaUVWaEVsaVg3MjNBQ0F1M3Y2WXRacXk
ySDJWUEE4dC9wU1dUeW9aUTQxWGMyRUF6V2x0bzAyMzdldEQ0WldYNUhLR3hlMzRP
c0VXZGttMEJlRDJFY1UvNlUya3VnQzBrbkZ1NEFVUkE0TXNGY2FnODRYN0RrNDVwN
HFpc1RaclY5RkNMbHZmclJUc3pCSE5ENWFqbzlJMW5IQ3lHR1NNYkxadnJSalY1Y0
01QXZCQUhibzhnOWlnMWFIRFljbTl5K0hpY01EV2Y5d2RiNEdBc21neFM5QWNuQyt
MRFNmWHdZeGZoVmFlY1MyaVVwOExHL3dKaWQ2R1BHK2d6eklhMEl5dkd0YmM5VFNn
ZnhyZWJnZGdRSlpUKzZDZ1R4NU9FV0VTR01WQXNYRVZNSVl1cFFWMDJ4QzJDWmdzM
WM1TUE1UFlqUkNQRWNDOE8reHBtRkNibzI1VG9PYlBZM01YOTQvT0V1VitxVGVVMn
VFdng0amdzNjRkR0ZnNFZPcmV2cFJpQjh5K1dOa2psMkhubzdxdElXNkttK0JiYlI
0YlJQeFNrdldzb2Z6TERVYkY4V2ZlWThvTDdjSFE4cHVyRzc5aUlQRFA3dGM4MXlQ
bzArNk05eGNEMWFwVFZ4bWxnY1M4eDhiSDFDRkRZdjFGSXhiczd2bkpXREdHRG9uT
3BqWDVTekp6QXh4YW5nNE0veVp1VHBYQ2ZSYTNjS0FGN0dOT084YnR1WlAxQ3dPSk
svc3NzZDN0TS9ZZnZMTDkzZzMzTFBtcUpiT2MzME9KbEZ4ZWJXY2ovWCtxSFBuNkJ
zTWJFWG1WNHpOWGNCcU1qM2tDR1lPSU1oS2MwMG5RTkR1SzNXQ0hQTk5sV3B0MDFT
QTFBUkNNRlp2TjE2Ni9zVlpvS2twY1dndnFwYzJKMmcrcHhRZE0zWCt2SG1VY2VyO
GF3WDRKaVBzMGY5UG84QUlmYjAwbGRxaW8wQnBkT2hDUlYyVVJmQnExSkg3a1BEOH
EzRUZpeHo0MFNZU1JaY1pZWXNqdXVYMjRQWDZxS0pzT2JROVJ4UzN3PT0=